ژان لوک گدار؛ فیلسوف معترض سینما
ژان لوک گدار؛ فیلسوف معترض سینما

ژان‌لوك‌گدار، يكي از سياسي‌ترين سينماگران تاريخ سينماست و اتفاقاً در رويكرد سياسي، بسيار راديكال و تندرو و معترض است.

ژان لوک گدار؛ نامی انقلابی در فیلمسازی مدرن
ژان لوک گدار؛ نامی انقلابی در فیلمسازی مدرن

ژان لوک گدار، نامی انقلابی در فیلمسازی مدرن غرب اروپاست و کارنامه کاری او در حقیقت، بسیار عظیم و متنوع است.