ژان لوک گدار؛ دلسرد و مایوس از سینما
ژان لوک گدار؛ دلسرد و مایوس از سینما

گدار در دو دهۀ گذشته، رو به روز رادیکال‌تر شد و آثارش معجونی از تمام هنرها شد که شاید بتوان آن را ضد سینما تلقی کرد؛ گویی او از همه چیز، حتی سینما هم، مایوس و دلسرد شده بود.

ژان لوک گدار؛ فیلسوف معترض سینما
ژان لوک گدار؛ فیلسوف معترض سینما

ژان‌لوك‌گدار، يكي از سياسي‌ترين سينماگران تاريخ سينماست و اتفاقاً در رويكرد سياسي، بسيار راديكال و تندرو و معترض است.

ژان لوک گدار؛ نامی انقلابی در فیلمسازی مدرن
ژان لوک گدار؛ نامی انقلابی در فیلمسازی مدرن

ژان لوک گدار، نامی انقلابی در فیلمسازی مدرن غرب اروپاست و کارنامه کاری او در حقیقت، بسیار عظیم و متنوع است.