ژانر جنگی در سینمای ایران؛ در برزخ
ژانر جنگی در سینمای ایران؛ در برزخ

در مقاله‌ای با عنوان «سفر به درون» در شماره دوازدهم ماهنامه صبا، مروری بر تاریخچه ژانر جنگی در سینمای ایران شده است.