رسانه‌ها دارند از افراد دارای قدرت تحلیل خالی می‌شوند
جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز – 2؛
رسانه‌ها دارند از افراد دارای قدرت تحلیل خالی می‌شوند

در شماره دوازدهم ماهنامه صبا گزارش ویژه‌ای در مورد جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز تهیه شده است.