تماشاگر پول بلیط برای تماشای فرم و تکنیک نمی‌دهد
گفت و گو با محمود گبرلو؛
تماشاگر پول بلیط برای تماشای فرم و تکنیک نمی‌دهد

محمود گبرلو گفت که تماشاگر سینما پول بلیط نمی دهد که تماشاچی فرم و تکنیک باشد بلکه برای یک قصه ی خوب به سینما می رود تا سرگرم شود.