ژانر فاجعه در سینمای ایران؛ محدوده‌های ورود ممنوع
به بهانه حادثه تلخ فروریزی ساختمان متروپل آبادان؛
ژانر فاجعه در سینمای ایران؛ محدوده‌های ورود ممنوع

بازنمایی ریزش ساختمان فقط جزئی از ماجراست؛ اما اندیشیدن به معضلات فراوان پرداختن یک سینماگر به جزئیات دیگر حادثه شاید بهتر بتواند دلایل کمرنگ بودن ژانر فاجعه را در سینمای ایران توضیح دهد.