مسابقه دورهمی ؛ یک گام مثبت در جهت ارتقای دانش عمومی
نگاهی به تلویزیون
مسابقه دورهمی ؛ یک گام مثبت در جهت ارتقای دانش عمومی

مهران مدیری با مسابقه دورهمی و شکل جدیدی که برای این برنامه ارائه داده است از همان ابتدا عنوان کرد که این مسابقه کپی از یک برنامه محبوب خارج از کشور است ؛ توجیهی که اگر در کشوری غیر از ایران که حق کپی رایت در آن رعایت نمیشود گفته میشد با سنگین ترین مقابله قانونی مواجه میشد ولی به هرحال این آسیب در فرهنگ کشور ما وجود دارد و همچنان چاره ای برای آن نیست. صداقت و به نوعی فرار به جلوی به موقعی که مدیری در همان قسمت اول نشان داد او را از هجمه های احتمالی بعدی نجات داد. مسابقه دورهمی باید بیشتر جا بیفتد تا بتوان درباره آن به تحلیل پرداخت.