آقای جعفری آن همه خاطرات خوب ما با شما چطور به «زندگی زیباست» رسید؟
نگاهی به بازگشت کارگردان «خط قرمز» پس از 15 سال با سریال «زندگی زیباست»
آقای جعفری آن همه خاطرات خوب ما با شما چطور به «زندگی زیباست» رسید؟

از آخرین مجموعه ای که قاسم جعفری آن را تحویل آنتن تلویزیون داده است تقریبا پانزده سال می گذرد. «از نفس افتاده» آخرین پروژه ای بود که جعفری با تهیه کنندگی صدیقه صحت آن را کارگردانی کرد و از تلویزیون پخش شد.