«مرگ روی نیل»؛ لذت تعقیب یک قصه معمایی
«مرگ روی نیل»؛ لذت تعقیب یک قصه معمایی

تغییر رویه‌‌ی کنت برانا در نگاهش به شخصیت پوآرو فیلمی با پرداختی سرگرم‌کننده را به بیننده ارزانی داشته تا علاوه‌بر لذت از تعقیب یک قصه‌ی معمایی از نوع روایت آن نیز لذت ببرد.