وصله پینه تصنعی اتفاقات غیرمنطقی در «مجبوریم»
وصله پینه تصنعی اتفاقات غیرمنطقی در «مجبوریم»

«مجبوریم» نه یک فیلم بلند که سه فیلم کوتاه بدشکل و مستندگونه است که به زور و با زنجیرهای ضعیف به هم وصل شده‌اند.