«لامینور»؛ تفکری تحسین‌برانگیز با اجرایی تصنعی و باورناپذیر
«لامینور»؛ تفکری تحسین‌برانگیز با اجرایی تصنعی و باورناپذیر

«لامینور» از چند مشکل بزرگ رنج می‌برد؛ برخی از قسمت‌های فیلم لوس و تصنعی و برخی از خرده‌داستان‌ها رهاشده به‌نظر می‌رسند.

«لامینور»؛ ستایش زندگی در دنیایی اغراق‌شده
«لامینور»؛ ستایش زندگی در دنیایی اغراق‌شده

لامینور فیلمی در ستایش زندگی است اما جهان کارگردان بر کمی اغراق استوار است و برخی از بخش‌ها به صورت اغراق آمیز روایت می‌شوند.