«قرمز شدن»؛ پاندایت را رها کن!
«قرمز شدن»؛ پاندایت را رها کن!

در فیلم «قرمز شدن» همه‌چیز خیلی سریع، با زبانی ساده، پیش می‌رود تا در نهایت به این پیام مهم برسیم که کمالگرایی آفت زندگی شاد و آرام است.