بازتاب زندگی شهید بهشتی در آینه سینمای ایران؛ روایت مظلومیت
بازتاب زندگی شهید بهشتی در آینه سینمای ایران؛ روایت مظلومیت

همانند بسیاری از شخصیت‌ها و قهرمان‌های تاریخ معاصر که بسیار قابلیت پرداخت و روایت سینمایی و تلویزیونی دارند، شخصیت شهید بهشتی هم از جمله موارد مورد غفلت واقع شده و کم پرداخته شده در سینماست.