نبرد بی‌نتیجه سنگ‌دلی و انسانیت در «صحنه زنی»
نبرد بی‌نتیجه سنگ‌دلی و انسانیت در «صحنه زنی»

فیلم صحنه زنی از ابتدا تا انتها در حال حرکت در عرض برای نمایش خشونت و سنگ‌دلی است، این اصل اما در تضاد با مضمون تک خطی و گمشده در بطن فیلم است که سخن از انسانیت می‌گوید.