«شهربانو»؛ فیلمی کلیشه‌ای با موقعیت‌های نارس
«شهربانو»؛ فیلمی کلیشه‌ای با موقعیت‌های نارس

شهربانو فیلمی با همان کلیشه‌های رایج ملودرام‌ است که موقعیت‌های کوچک و نارس دارد و در اجرا نکته خاص یا مهمی در آن دیده نمی‌شود.