«درخت گردو»؛ فیلمی برای شکنجه مخاطب!
نگاهی به فیلم مهدویان؛
«درخت گردو»؛ فیلمی برای شکنجه مخاطب!

شاید بهتر بود که «درخت گردو» یک مستند می‌بود و به طور کامل قصه را فراموش می‌کرد؛ این روایت شبه مستند و قصه‌ای که حتی به یک خط هم نمی‌رسد، نمی‌تواند از «درخت گردو» اثری ماندگار بسازد.