«حافظه»؛ نسخه ضعیفی از جیمز باند
«حافظه»؛ نسخه ضعیفی از جیمز باند

کمپبل همیشه کارگردان متوسطی بوده و شاید درنهایت او فقط بلد باشد فیلم جیمز باند خوبی بسازد با این وجود فیلم «حافظه» در عمل حرف زیادی برای گفتن ندارد.