«جنایت بی‌دقت»؛ جای خالی توازن زیبایی‌شناختی
«جنایت بی‌دقت»؛ جای خالی توازن زیبایی‌شناختی

نبود توازن زيبايي‌شناختي در «جنایت بی‌دقت» بزرگ‌ترين آسيبي است كه در مخاطره جديد مكري قابل مشاهده است