«بدون قرار قبلی»؛ دیدنی اما کمی کشدار
«بدون قرار قبلی»؛ دیدنی اما کمی کشدار

«بدون قرار قبلی» فیلمی شسته رفته و تقریباً کامل است اما روند آن بسیار کند است و به‌خصوص یک‌سوم پایانی فیلم بیش از حد کشدار می‌شود.