«یاغی»؛ قهرمانی که مقهور محیط نمی‌شود
«یاغی»؛ قهرمانی که مقهور محیط نمی‌شود

همواره وجود قهرمانی جذاب در دل قصه به پیشبرد درام و قصه‌گویی سرراست کمک درخور توجهی می‌کند: عنصری که محمد کارت کاملاً متوجهش بوده و هست.