اگر افسرده هستید برای تامل این ۵ فیلم را ببینید!
از عباس کیارستمی تا بازی درخشان واکین فینیکس
اگر افسرده هستید برای تامل این ۵ فیلم را ببینید!

با گسترش همه گیری کرونا، موضوع افسردگی یکی از مهم ترین مباحث در حوزه های مختلف روانشناسی و پزشکی بوده است.

بار نبودنت از دوش ما برداشته نمی‌شود!
یادی از رفته ها
بار نبودنت از دوش ما برداشته نمی‌شود!

فقدان عباس کیارستمی تنها یک فقدان عاطفی برای دوستداران او نیست بلکه نبود او بر جریان های فرهنگی هنری کشورمان تاثیر منفی خود را گذاشته است.