آیا فرهادی باید همان باشد که ما دلمان می‌خواهد؟
نقدی درباره حاشیه های اخیر علیه کارگردان قهرمان
آیا فرهادی باید همان باشد که ما دلمان می‌خواهد؟

فرهادی شخصیتی میانه رو است که احتیاط های خود را دارد چه هنگام نگارش فیلمنامه و چه هنگام حضور در جامعه بین المللی ؛ پذیرش این موضوع چرا اینقدر سخت است؟ گویا عده ای از ما میخواهند که همان چیزی را از فرهادی دوست داشته باشند که خودشان ساختند و او خیلی تلاشی در جهت ساختش نداشته : هنرمند صاحب افتخار معترض مردمی !