«آقای قاضی»؛ یک اثر آموزشی با زبان دراماتیک
«آقای قاضی»؛ یک اثر آموزشی با زبان دراماتیک

سریال «آقای قاضی» نخستین اثر آموزشی با زبان دراماتیک نیست که ساخته می‌شود و در هر قسمت دانش مخاطب را درباره برخی از پرونده‌ها بیشتر می‌کند.