اکثر رسانه‌های سینمایی نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند
جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز – 3؛
اکثر رسانه‌های سینمایی نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند

در شماره دوازدهم ماهنامه صبا گزارش ویژه‌ای در مورد جایگاه رسانه‌های سینمایی در ایران امروز تهیه شده است.