نمایش نتیجه فاجعه‌بار تغییر روند طبیعی حیات در فیلم کمیک «پروژه آدام»
نمایش نتیجه فاجعه‌بار تغییر روند طبیعی حیات در فیلم کمیک «پروژه آدام»

«پروژه آدام» سرشار از موقعیت‌های کمیک و لحظات مفرح است که نتیجه فاجعه آمیز پیروی کردن از دستکاری بشر در روند طبیعی حیات را به نمایش گذاشته است.