سینمای «جان فورد»؛ اخلاق‌گرا، خلاق، تأثیرگذار
سینمای «جان فورد»؛ اخلاق‌گرا، خلاق، تأثیرگذار

جان فورد در واقع تاریخ آمریکا را روایت بصری کرده است؛ او ضمن وفاداری به تاریخ و حقیقت آن، تلاش کرده مهربانی‌ها در عین خشونت، جوانمردی‌ها در عین تندخویی‌ها و اخلاق‌گرایی‌ها در عین ظواهر ضداخلاقی را بازنمایی کند.