فقط برای سرگرمی به سراغ «آنچارتد» بروید!
فقط برای سرگرمی به سراغ «آنچارتد» بروید!

فیلم آنچارتد هم خودش را در بسیاری از دقایق جدی نمی‌گیرد و خود سازندگان فیلم هم از بخشی تصمیم گرفتند تا حداقل فیلمی سرگرم کننده تحویل دهند.