پیتر بروک و نمایش شرقی؛ تئاتر به عنوان یک نیاز مطلق
پیتر بروک و نمایش شرقی؛ تئاتر به عنوان یک نیاز مطلق

پیتر بروک معتقد بود در جامعه صنعتی تئاتر دیگر به عنوان یك نیاز مطرح نیست و او می‌خواست چنین باشد.