نمایش «پدر»؛ فضای ذهنی یک مرد در آستانه فروپاشی
نمایش «پدر»؛ فضای ذهنی یک مرد در آستانه فروپاشی

فلوریان زِلِر در نمایشنامه «پدر» به خوبی توانسته با فرمی که انتخاب کرده، فضای مغشوش، غیرقابل اعتماد و در آستانه فروپاشی ذهن یک انسان 80 ساله را بازنمایی کند.

پیتر بروک و نمایش شرقی؛ تئاتر به عنوان یک نیاز مطلق
پیتر بروک و نمایش شرقی؛ تئاتر به عنوان یک نیاز مطلق

پیتر بروک معتقد بود در جامعه صنعتی تئاتر دیگر به عنوان یك نیاز مطرح نیست و او می‌خواست چنین باشد.