مسئولان ارشاد هنوز «برادران لیلا» را ندیده‌اند!
انتقاد فرهیختگان به سعید روستایی:
مسئولان ارشاد هنوز «برادران لیلا» را ندیده‌اند!

فیلم سعید روستایی درحالی راهی کن شده است که هنوز پروانه نمایش داخلی نگرفته است و حتی مسئولان سازمان سینمایی هم آن را ندیده‌اند.