«بدون قرار قبلی»؛ نقطه اوج نمایش هویت فرهنگی ایران
«بدون قرار قبلی»؛ نقطه اوج نمایش هویت فرهنگی ایران

شعیبی در «بدون قرار قبلی» تلاش دارد تا از هویتی ایرانی-اسلامی که در باطن هر ایرانی وجود دارد حرف بزند، حتی اگر در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران زندگی کرده باشد.