آقای ایکس با سرمایه سریال پولشویی نمی‌کند عکس با بازیگران را وسیله می‌کند!
حامد عنقا و مجید مولایی در گفتگو با ماهنامه صبا:
آقای ایکس با سرمایه سریال پولشویی نمی‌کند عکس با بازیگران را وسیله می‌کند!

شبکه نمایش خانگی چرا محل سهم خواهی همه جا شده است؟ این عنوان و شروع بحثمان بود با حامد عنقا و مجید مولایی که نتیجه اش نشستی چند ساعته و پر تیتر شد.

شماره ۶ ماهنامه صبا منتشر شد  (تلویزیون)
شماره ۶ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

پردیس پورعابدینی چهره جوان ویژه این شماره است که به واسطه پخش «آقازاده» با او به گفتگوی مفصل نشستیم و همچنین به گپ با سعیدابوطالب به بهانه «شبهای مافیا» و «شام‌ ایرانی» پرداختیم.